slogan


Menu podmiotowe:

bip


 Biuletyn redaguje: Janusz Olczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 91-483-42-44, 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Szczecinie, ul. Św. Kingi 2, 71-032 Szczecin


1.Dane kontaktowe

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Szczecinie

ul. Świętej Kingi 2
71-032 Szczecin

NIP: 852-19-00-325
tel. 914336117

skrzynka podawcza: /IV_LO/SkrytkaESP

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.Dyrekcja

Dyrektor: Janusz Olczak

Wicedyrektor: Alicja Sulima

3. Rada Rodziców:

Przewodniczący: Leszek Bazyliński
Wiceprzewodniczący: Andrzej Wiśniewski
Sekretarz: Beata Zaremba

Przew. Kom. Rewiz. Ewa Błaszczak
w-ce przew.Kom.Rewiz Dorota Runiewicz

4. Organ Prowadzący:

Urząd Miasta Szczecin

5. Sposoby załatwiania spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw przez Dyrektora.

Przez określenie „sposobu przyjmowania spraw” należy rozumieć metodę uzyskiwania i odpowiedniego rejestrowania przez podmiot administrujący wniosków (bez względu na formę ich przekazu), mających na celu wszczęcie postępowania lub mogących być wykorzystane w ramach danego postępowania.
Pojęciem „sposobu załatwiania spraw” należy objąć tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie danej sprawy. Zgodnie z art. 35 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

6. Dokumenty


 

 1. STATUT
 2. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 3. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
 4. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA
 5. REGULAMIN RADY RODZICÓW
 6. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 7. REGULAMIN REKRUTACJI
 8. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 9. ZASADY WEWNĄTRZSKOLNEGO OCENIANIA
 10. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
 11. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO
 12. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 13. ZASADY WOLONTARIATU
 14. ZDALNE NAUCZANIE
 15. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
 16. REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIÓW
 17. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

7. Sprawozdania finansowe