Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na jedną osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku w szkole, w gabinecie pedagoga lub sekretariacie.

Druki wniosków i oświadczeń, regulamin znajdują się u pedagoga szkolnego Beaty Cwajdy oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły. Termin złożenia wniosku jest nieprzekraczalny. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców/prawnych opiekunów).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

pdf.svg

Oświadczenie o otrzymywaniu zasiłku MOPR

pdf.svg

Stypendium - wzór wypełnienia wniosku

pdf.svg

Wniosek na stypendium

pdf.svg

Zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanych dochodów

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie